IBIC utgår från regelverket för dokumentation inom socialtjänsten, där Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ingår som en del, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemsföreskriften).

5054

IBIC processledarutbildning - webbinarium Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån covid-19 erbjuder inte Socialstyrelsen några fysiska processledarutbildningar under våren. Istället erbjuds distansutbildning digitalt.

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till. V 44 2016 lanseras IBIC i Treserva, Webbutbildning socialstyrelsen. Bildspel från utbildningen 9 sep. Samtalsguide.

Ibic webbutbildning socialstyrelsen

  1. Nel noddings books
  2. Spiken fiskeläge
  3. Sprakporten bas pdf
  4. Beräkning kompletteringsregeln pension
  5. Pashto to english
  6. Christina wahlgren
  7. Fritzs kansas city
  8. Är beroende av att runka
  9. Aspergers communication tips

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten.

Uppdateringen innebär mindre justeringar av arbetssättet och … IBIC - Individens behov i centrum, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån ett nationellt fackspråk. Livsområde - de individuella behoven, uppdelade i 11 områden.

Enligt Socialstyrelsen ska IBIC underlätta samarbetet mellan professionella och anhöriga samt brukaren, genom att utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra. IBIC ska göra det tydligt för utföraren vilket stöd brukaren behöver samt göra det lättare att följa upp behov och mål.

Stäng Stäng. Typ .

Ibic webbutbildning socialstyrelsen

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

Ibic webbutbildning socialstyrelsen

Samtalsguide. Ordlistan. Utbildningen i pilotprojekten. Exempel på utredningar och genomförandeplan.

Ibic webbutbildning socialstyrelsen

IBIC är också en del av Socialstyrelsens arbete med att ge stöd för att öka kvaliteten i socialtjänsten och stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. – Har vi inte kännedom om ur det går för individerna som finns i vår verksamhet så kan vi inte veta … utbildning@socialstyrelsen.se . IBIC - Processledarutbildning som har ett ansvar som utsedd processledare i kommunen eller hos privata/idéburna utförare att arbeta med och införa IBIC. Utbildningen vänder sig även till dig som i en region arbetar med att stötta kommunernas införande av IBIC. Socialstyrelsen erbjuder nationell utbildning till lokala processledare i kommuner eller organisationer som vill arbeta enligt Individens behov i centrum, IBIC. Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna.
Dsmart telefonu açmıyor

Relaterade faktorer – bakgrund och sammanfattning av kroppsfunktioner, Webbintroduktionen för IBIC som Socialstyrelsen har tagit fram är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC. Den ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår. Sammantaget får man genom webbintroduktionen se exempel på hur ett gemensamt språk och strukturerad dokumentation kan användas i socialtjänsten.

för att på ett bättre sätt nå upp till socialstyrelsens föreskrifter gällande våld i nära relationer, utbildning och i slutet av året ska alla ha ökad kunskap om IBIC. Nationellt utbildningsma- terial för ergonomi och Socialstyrelsen.
Mora mustangs

Ibic webbutbildning socialstyrelsen
Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar. Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Våra utbildningar i IBIC anordnas i Stockholm, Göteborg och Höör.

På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på  Elsa om att trimma kroppen och information om Open Space om munhälsa 1 april . Läs mer.


Stark druck verwaltungs-gmbh

goteborgsregionen.se

Målet är att alla individer får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och kan bli mer delaktiga i hur stödet ska utformas.